Functieomschrijving Kortelijn Verpleegkundige

Doel van de functie Kortelijn Verpleegkundige

Het zelfstandig afhandelen van geprotocolleerde, laag urgente klachten van patiënten.

Plaats in de organisatie

De werkzaamheden van de Kortelijn Verpleegkundige worden verricht op één of meerdere locaties ten behoeve van de (werkdruk van de) dienstdoende huisartsen. De Kortelijn verpleegkundige (KLV) valt hiërarchisch onder de Operationeel Manager van de Huisartsenpost en de Regiearts.

Resultaatgebieden

 1. Anamnese
 2. Behandeling
 3. Onderhoud en beheer omgeving
 4. Kwaliteit

Anamnese

 • Ontvangt doorverwezen patiënten op spreekuur;
 • Vraagt de gezondheidsklacht uit met aanvullende fysieke triage en onderzoek volgens protocol;
 • Daarnaast stel je op basis van protocol een waarschijnlijkheidsdiagnose en bepaalt de behandeling van de klacht;
 • Ten slotte stem je waar nodig af met de regiearts volgens protocol of volgens eigen inschatting.

Behandeling

Behandelt veel voorkomende, laag urgente klachten en verstrekt zo nodig informatie, advies en voorlichting, volgens beschreven en door organisatie gevalideerde protocollen.

Een voorbeeld van de te behandelen klachten:

 • Brand-, schaaf-, snijwonden
 • Bloedneus
 • Bijtwonden (honden-, kattenbeet, mensen-, insecten-, tekenbeet)
 • Corpus aliënum huid, neus en oor
 • Tetanusprofylaxe
 • Beoordeling letsel bovenste en onderste extremiteit (incl. drukverband aanleggen). Behandelt wonden inclusief lijmen en hechten.

Verder stelt de kortelijn verpleegkundige medicatie voor (ter ondertekening door regiearts) en stem je waar nodig af met andere zorgverleners.
De kortelijn verpleegkundige licht de patiënt voor over de aanpak/behandeling de klacht, evenals over mogelijke reacties, vervolgacties of indicatoren voor bezoek aan een arts.

Onderhoud en beheer omgeving

Verricht de administratieve afhandeling van spreekuurbezoeken en recepten;
Reinigt en desinfecteert materialen, instrumenten en apparatuur;Houdt spreekuurruimte en gebruikte materialen en apparatuur/materialen op orde volgens voorschrift (zie protocol infectiepreventie).

Kwaliteit

Signaleert knelpunten in de patiëntbehandeling en doet voorstellen voor verbetering;
Kan bijdragen aan deskundigheidsbevordering en draagt mede zorg voor de eigen deskundigheidsbevordering.

Toelichting bij functievereisten kortelijn verpleegkundige

Kennis

 • HBO- werk en denkniveau;
 • Opleiding tot (SEH)verpleegkundige; Meerdere jaren functierelevante werkervaring in de Spoedeisende gezondheidszorg of een
  vergelijkbare werkomgeving;
 • Analytisch vermogen in verband met het stellen van de juiste (waarschijnlijkheids)diagnose en het bepalen van de grenzen van het eigen handelen;
 • Kennis van de voorgeschreven richtlijnen en protocollen m.b.t. de uit te voeren handelingen;
 • Kennis van de grenzen van eigen bevoegdheden en die van andere collega’s.

Zelfstandigheid

 • De kortelijn verpleegkundige moet zelfstandig beslissingen nemen over de behandeling.
 • Handelt -mits bekwaamheid is vastgesteld- de klachten zelfstandig af; Zo nodig kan de regie- arts worden geraadpleegd;
 • De regie arts autoriseert de behandeling binnen een uur.
 • Werkt op basis van spreekuurplanning. Kan het eigen werk inrichten en de voortgang van de eigen werkzaamheden beïnvloeden

Sociale vaardigheden

 • Tact, kunnen luisteren, invoelingsvermogen en hulpvaardigheid zijn van belang bij het ontvangen en (aanvullend) uitvragen van huisartsgeneeskundige hulpvragen van patiënten, bij het geven van zelfzorgadviezen, bij het communiceren met zorgverleners en ketenpartners en bij het uitvoeren van behandelingen en medisch ondersteunende werkzaamheden;
 • Om kunnen gaan met weerstand en empathisch vermogen zijn nodig voor communicatie met de patiënten en relaties van patiënten.

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

 • Immateriële en materiële schade kan ontstaan bij een onjuiste intake en/of doorverwijzing;
 • Immateriële en materiële schade kan ontstaan door onzorgvuldigheid bij onjuiste informatieverstrekking en fouten/omissies bij adviezen en/of behandeling van patiënten;
 • Heeft invloed op de gang van zaken binnen de huisartsenorganisatie en heeft middels het signaleren van knelpunten en aandragen van verbetervoorstellen invloed op werkwijze en werkprocessen binnen de huisartsenorganisatie.

Uitdrukkingsvaardigheid

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang bij de intake en behandeling van patiënten, evenals voor duidelijke informatieverstrekking aan patiënten en overleg met collega’s en huisartsen;
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is van belang bij het voeren van correspondentie, administratieve werkzaamheden en ook de rapportages.


Er is op dit moment een vacature voor kortelijn verpleegkundige.
Bekijk ook de andere actuele vacatures op de vacaturepagina.