Privacy

Uw persoonsgegevens en privacy

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De Huisartsenposten conformeren zich aan de geldende AVG.

Op de Huisartsenposten worden diverse persoonsgegevens van patiënten verwerkt. Dit is noodzakelijk voor het opbouwen van een medisch dossier en nodig voor de financiële afhandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van een patiënt of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de Huisartsenposten

De Huisartsenposten is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die op de Huisartsenposten plaatsvinden.

Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • De gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

o    voor zorgverlening;

o    voor doelmatig beheer en beleid;

o    voor ondersteuning van de kwaliteit van de geleverde zorg, onderwijs en het leren van calamiteiten.

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • De patiënt wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van hem/haar verwerkt worden. Dit kan gebeuren door de zorgverlener, maar ook via een folder of via deze website.
 • Alle medewerkers van de Huisartsenposten hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens.
 • De persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van de patiënt of zijn/haar kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Rechten als betrokkene:

De patiënt heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van hem/haar verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. Dit ter beoordeling door de Medisch Manager van de HZW Huisartsenposten. Kinderen vanaf 16 jaar kunnen dit zelf aanvragen.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan het medisch dossier.
 • Het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van zijn/haar gegevens te verzetten.

Als de patiënt gebruik wil maken van zijn/haar rechten, dan kan dit kenbaar worden gemaakt door middel van een mail te sturen aan info@huisartsenposten.nl. De belangen van de patiënt kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van de Huisartsenposten hebben de verplichting vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van de persoonsgegevens uitdrukkelijke toestemming van de patiënt of diens ouders/verzorgers nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor de gezondheid van de patiënt of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld eigen huisarts, het ziekenhuis indien wordt doorverwezen en de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de Huisartsenposten. Ook kunnen gegevens worden doorgegeven aan het bedrijf die de Huisartsenposten ondersteunt met het tevredenheidsonderzoek).

Functionaris Gegevensbescherming

De Huisartsenposten hebben een functionaris gegevensbescherming aangesteld.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met medische gegevens? Dan kunt u dit melden bij de klachtenfunctionaris van de Huisartsenposten. Het mailadres is: klachtenfunctionaris@huisartsenposten.nl.